Menu

Disclaimer

COULISSE B.V. BELOOFT NIET DAT DE SITE OF ENIGE INHOUD, DIENST OF VOORZIENING VAN DEZE SITE VRIJ IS VAN FOUTEN OF ZONDER ONDERBREKING KAN WORDEN GEBRUIKT, NOCH DAT EVENTUELE GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE SPECIFIEKE RESULTATEN ZAL OPLEVEREN. DE SITE EN HET MATERIAAL OP DE SITE WORDEN ALS ZODANIG AANGEBODEN (OP “AS-IS”-BASIS) EN VOOR ZOVER DEZE BESCHIKBAAR ZIJN (OP “AS-AVAILABLE”-BASIS). ALLE INFORMATIE OP DE SITE KAN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. COULISSE B.V. KAN NIET GARANDEREN DAT BESTANDEN OF ANDERE GEGEVENS DIE U VAN DE SITE DOWNLOADT, VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN, BESMETTING OF SCHADELIJKE KENMERKEN. COULISSE B.V. SLUIT ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES UIT, MET INBEGRIP VAN ALLE DENKBARE GARANTIES VAN NAUWKEURIGHEID, NAVOLGING VAN AUTEURSRECHTEN VAN ANDERE FABRIKANTEN, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. COULISSE B.V. SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR HANDELINGEN, OMISSIES EN GEDRAG VAN DERDEN MET BETREKKING TOT OF VERBAND HOUDEND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DE DIENSTEN VAN COULISSE B.V.. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN EVENTUEEL DAARAAN GEKOPPELDE SITES. WANNEER U NIET TEVREDEN BENT OVER DE (INHOUD VAN DE) SITE, HEBT U GEEN ANDERE RECHTEN JEGENS COULISSE B.V. DAN HET RECHT HET GEBRUIK VAN DE (INHOUD VAN DE) SITE TE STAKEN. DEZE INPERKING VAN HET RECHT OP COMPENSATIE MAAKT DEEL UIT VAN DE OVEREENSTEMMING TUSSEN DE PARTIJEN.

De bovenstaande uitsluiting is van toepassing op alle schade, aansprakelijkheid of letsel die worden veroorzaakt door een verstoorde werking, fouten, omissies, onderbrekingen, weglatingen, defecten of vertragingen in verwerking of verzending, computervirussen, storingen op communicatielijnen, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang, wijziging of gebruik van de Site, ongeacht of deze voortvloeien uit contractbreuk, onrechtmatige daad, onachtzaamheid of enige andere oorzaak.

Coulisse B.V. behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving: (1) de werking van of de toegang tot de Site of enig onderdeel van de Site, om welke reden dan ook, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen; (2) de Site of enig onderdeel van de Site, en enig geldend beleid of enige geldende voorwaarden te wijzigen; en (3) de werking van de Site of enig onderdeel van de Site te onderbreken als dat nodig is om routinematige of niet-routinematige onderhoudswerkzaamheden te verrichten, fouten te corrigeren of andere wijzigingen aan te brengen.

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Close